OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Lublin dnia 15 maja 2017


1. Podstawowe


1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą wszystkich umów sprzedaży zawartych przez firmę STALSERWIS Sp z o.o. - zwaną w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży „Sprzedającym”.


1.2 Ogólne Warunki Sprzedaży są udostępnione w siedzibie Sprzedającego, jak również na stronie www. stalserwis.com .pl


2. Przedmiot sprzedaży, zamówienie i zawarcie umowy


2.1 Przedmiotem sprzedaży są wyroby hutnicze, usługi oraz wszelkie inne materiały i towary zgodne z zakresem działalności Sprzedającego.

2.2 Sprzedający przyjmuje zamówienia: osobiście, mailem, faksem, pocztą i telefonicznie.

2.3 Zamówienie musi określać rodzaj materiału, ilość, dokładne wymiary , docelowy wymiar detalu jaki Kupujący chce uzyskać po obróbce (tak zwany wymiar „na gotowo”), oczekiwany termin dostawy, warunki dostawy i płatności, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dowodu osobistego/PESEL/NIP osoby składającej zamówienie

2.4 Przy cięciu na wymiar zostaną zachowane następujące tolerancje:
 • > Pręty okrągłe i płaskie o przekroju do 300 mm - tolerancja cięcia -1/+5mm
 • > Pręty okrągłe i płaskie powyżej przekroju powyżej 300mm - tolerancja -1/ +10mm
 • > Blachy docinane piłą na wymiar -1/ +5 mm
 • > Blachy palone na wymiar -5/ +15 mm
 • > Płyty docinane na maszynie OMAX +-0,8 mm

2.5 Jeżeli Kupujący wymaga większej dokładności cięcia aniżeli cięcie z tolerancjami Sprzedawcy - Sprzedawca musi pisemnie potwierdzić akceptację takiego zamówienia.

2.6 Wszystkie materiały oferowane przez Sprzedającego przeznaczone są do obróbki wiórowej jeżeli nie zaznaczono inaczej.

2.7 Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedającego do realizacji pisemnego zamówienia zgodnego z wcześniejszą ofertą Sprzedającego.

3. Cena


3.1 Cena sprzedaży jest ceną netto, która zostanie powiększona o należny podatek VAT.
3.2 Cena jest zgodna z ofertą cenową do dnia obowiązywania oferty, w pozostałych przypadkach obowiązuje cena z dnia wystawienia faktury.

4. Dostawa

4.1. Towary sprzedawane według wagi będą ważone z następującą dokładnością: poniżej 10 kg - z dokładnością do 0,1 kg, od 10 kg do 1t - z dokładnością do 1 kg, od 1t do 3t -z dokładnością do 5 kg; powyżej 3 t - z dokładnością do 10 kg.

4.2. Sprzedający ma prawo dostarczyć ilość zamówionego towaru z tolerancją +-10%. W takim przypadku Kupujący ma obowiązek towar przyjąć i zapłacić za niego według ilości wskazanej na fakturze, zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.

4.3. Towary cięte na wymiar zostaną zafakturowane według wagi przed pocięciem.

4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wcześniejszej dostawy lub opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.

4.5. Wszelkie Ryzyko (np. utraty, uszkodzenia towaru) przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru Kupującemu, Przewoźnikowi Kupującego lub innej osobie upoważnionej przez Kupującego.

4.6 W przypadku zalegania przez Kupującego z płatnościami, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do momentu całkowitego uregulowania zaległości. Takie wydłużenie terminu realizacji zamówienia nie jest w takim przypadku uważane za naruszenie warunków umowy.

4.7. W przypadku nieodebrania Towaru dostarczonego zgodnie z punktem 4.4. Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego wartości całkowitą wartością towaru, materiału, kosztu cięcia i transportu oraz składowania towaru.

4.8. W przypadku odbioru towaru przez Kupującego transportem własnym, odbiór powinien nastąpić w terminie 7 dni od daty przygotowania zamówienia, zgodnie z ofertą i punktem 4.4.. Nieodebranie materiału w podanym terminie upoważnia Sprzedającego do naliczania kosztów składowania w wysokości 1,5% wartości dostawy za każdy dzień składowania.

4.9 W przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego, Sprzedającemu służy uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości nieodebranych wyrobów za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100% wartości towaru oraz dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

5. Warunki płatności

5.1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za towar zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze.

5.2. Datą zapłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek Sprzedającego.

5.3 Sprzedający ma prawo skompensować należność za wysłaną dostawę z wierzytelnością Kupującego.

5.4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedający może zmienić dla kolejnych zamówień wszystkie dotychczasowe warunki płatności.

5.5. W przypadku popadnięcia przez Kupującego w zwłokę z zapłatą za towar przekraczającą 30 dni, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży.

5.6 Do momentu całkowitej zapłaty towar w każdej postaci jest własnością Sprzedającego.

5.7 W przypadku zakupu materiału na przedpłatę zamówienie zostanie skierowane do przygotowania po zapłacie.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje ilościowe muszą być zgłoszone w chwili odbioru Towaru przez Kupującego w formie pisemnej – listem poleconym bądź mailem przesłanym na adres handel@stalserwis.pl za potwierdzeniem odbioru.

6.2. Kupujący musi udostępnić do kontroli Sprzedającemu całą ilość reklamowanego Towaru w formie nieprzetworzonej w jakikolwiek sposób i w obecności pracownika Sprzedającego dokonać ponownego zmierzenia/zważenia bez obciążania Sprzedającego jakimkolwiek kosztem.

6.3. Sprzedający rozpatrzy reklamację ilościową w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia.

6.4. Reklamacje jakościowe pod rygorem ich nieuznania muszą być przesłane za potwierdzeniem odbioru Sprzedającemu w formie pisemnej listem poleconym bądź mailem na adres handel@stalserwis.pl

6.5. Na wezwanie Sprzedającego Kupujący na swój koszt dostarczy reklamowany materiał do wskazanego magazynu Sprzedającego wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi tej transakcji tj. kopią faktury Sprzedającego, kopią atestu. 6.6 W przypadku reklamacji jakościowej Sprzedający może wykonać ekspertyzę reklamowanego materiału na swój koszt.

6.7 W przypadku nieuznania reklamacji Kupujący pokryje koszty transportu oraz dodatkowych ekspertyz jakie poniósł Sprzedający w związku z reklamacją.

6.8. Roszczenia Stron dotyczące zwrotu kosztów transportu oraz dodatkowych ekspertyz i innych związanych z reklamowaniem Towaru muszą być przedstawione pisemnie wraz z dowodami ich poniesienia (m.in. faktury, rachunki, dowody zapłaty).

6.8. Sprzedający po uzyskaniu kompletu dokumentów przekaże sprawę do rozpatrzenia Producentowi.

6.9 Reklamacje jakościowe mogą być składane do 1 roku od daty zakupu towaru u Sprzedającego.

6.9a. Sprzedający zastrzega sobie prawo nierozpatrywania reklamacji jeśli stopień przetworzenia uniemożliwia jednoznaczną identyfikację materiału.

6.9b. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego ogranicza się do wartości sprzedanego materiału.

7. Sąd

7.1. Wszelkie spory wynikające umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia w sądzie właściwym dla siedziby Sprzedającego, według prawa polskiego.

Co oferujemy

STALSERWIS Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą wyrobów hutniczych.

Oferta STALSERWIS obejmuje

 • Cięcie wodą na maszynie OMAX 60120 (rozmiar stołu 3.65 m x 1.96 m)
 • Stale jakościowe i stale narzędziowe
 • Techniczne doradztwo w zakresie doboru stali
 • Cięcie piłą taśmową oraz wypalanie palnikiem gazowym(automat) na wybrany wymiar
 • Blachy ze stali kwasoodpornej
Zobacz aktualny stan magazynowy

Korzyści

Większość zamówień realizujemy w ciągu 24 godzin

Doradzamy najlepsze rozwiązania

Gwarantujemy stabilną i wysoką jakość naszych usług

Zamów wycenę

Skontaktuj sie z nami

telefon

 1. (81) 444 22 22
 2. (81) 441 01 80

fax

 1. (81) 444 22 39